با وارد کردن مشخصات خود، نسخه رایگان کاتالوگ ساختمان سر را دریافت میکنید


این نسخه رایگان است و بخش کوچکی از نسخه اصلی کاتالوگ ساختمان سر را شامل میشود، نسخه اصلی به محض آماده شدن برای هنرجوهای قدیمی دوره طراحی چهره، رایگان ایمیل میشود، ولی بعد از قرارگیری نسخه اصلی کاتالوگ ساختمان سر در دوره و بسته ۰ تا ۱۰۰ طراحی چهره، هزینه این کاتالوگ نیز به قیمت دوره و بسته طراحی چهره اضافه خواهد شد